Støtteforeningen
Elsted-Lystrup Beboerhus
Elsted Skolevej 4 ● 8520 Lystrup


Støtteforeningens opgave er at skaffe midler til forbedringer og nyinvesteringer i Beboerhuset, så omgivelserne bliver gode og pæne at færdes i, såvel til møder som til fest samt de aktiviteter, der foregår. En gang om året indkaldes alle støttebidragsydere til generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver valgt.

Støttebidrag bedes indbetalt på Konto-nr. 7265 1006479 Djurslands Bank.

Med venlig hilsen
Formand for Støtteforeningen
Knud Kristiansen

Bliv støttemedlem
 

Bestyrelsen

Formand Knud Kristiansen Elleparken 48 8520 Lystrup knudk42@gmail.com
Kasserer Birgith Jørgensen Æblevænget 19 8520 Lystrup abjoergensen19@gmail.com
Medlem Erling Korreborg Hindbærhaven 33 8520 Lystrup erling@korreborg.dk
Medlem Bendt Sørensen Hedeskovvej 50 8520 Lystrup bendt.anthon@c.dk
Medlem Hans Hartvig Elstedhøj 17 8520 Lystrup hiac@mail.dk
Suppleant Marianne Jensen Birkebakken 29 8520 Lystrup sorenp.jensen@get2net.dk
Suppleant Nina Holm Engvangen 23B 8520 Lystrup ninafnug@gmail.com

Vedtægter for Støtteforeningen

§1. Navn.

  - Støtteforeningen Elsted-Lystrup Beboerhus.

 

§2. Formål.

-  At støtte Beboerhusets økonomi.
- At forestå arrangementer, hvis overskud går ubeskåret til  beboerhuset.

 

§3. Bidragyder.

- Som bidragyder af Støtteforeningen kan optages såvel enkelt  personer, firmaer som foreninger.
- Bidragyderne betaler et  frivilligt beløb.

 

§4. Ledelse.

- Støtteforeningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 til 7 personer hvoraf 2 personer er indstillet af husrådet. De øvrige personer er valgt blandt støtteforeningens bidragyder på den årlige generalforsamling.

- Husrådets formand kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- Generalforsamlingen er Støtteforeningens øverste myndighed og afholdes hvert år i tilknytning til beboerhusets generalforsamling.
- Støtteforeningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen + 1 heriblandt formand eller kasserer er tilstede.
- Støtteforeningens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

§5. Generalforsamling.

-    Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.

Lige år: kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (+1).
Ulige år: formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer (+1).

       6.   Valg af 2 suppleanter.

  1. Eventuelt.

- Genvalg kan finde sted.
- Husrådet vælger blandt sin bestyrelse 2 personer til Støtteforeningens bestyrelse med reference til husrådet.
- Formanden for husrådet kan ikke vælges.
- Kassereren for husrådet kan ikke vælges.
- Beboerhusets husmand kan ikke vælges.
- Stemmeafgivelse skal ske skriftlig hvis 1 bidragyder ønsker det.
- Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- Der må på stemmesedlen maksimalt skrives det antal navne som svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer som er på valg.
- Ekstraordinær generalforsamling afholdes  efter bestyrelsesbeslutning eller hvis 10 % af bidragydere skriftligt forlanger det.
- Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen er modtaget.
- Enhver generalforsamling skal bekendtgøres ved opslag i Beboerhuset, på Elsted-Lystrup Beboerhus’ hjemmeside og på arrangementtavlen i Centret samt ved skriftlig indkaldelse til Støtteforeningens bidragydere senest 3 uger før  generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen.
- Indkomne forslag skal være Støtteforeningens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og skal offentliggøres i Beboerhuset 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 §6. Regnskab.

- Støtteforeningens regnskab følger kalenderåret.
- Revisorerne der er identiske med beboerhusets revisorer, skal   koordinere Beboerhusets og Støtteforeningens regnskab. 

§7. Foreningens opløsning.

- Såfremt Støtteforeningen opløses, tilfalder et eventuelt overskud Beboerhuset.
- Opløsning af Støtteforeningen skal vedtages med simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.

 §8. Vedtægtsændringer.

- Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal. 
- Vedtaget 26. januar 1994
- Vedtægtsændring vedtaget 29 marts 2007.
- Ændringerne endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2007
-
Vedtægtsændring vedtaget 27. marts 2014.